آنالیز گرماسنجی تفاضلی (DSC – OIT)

آنالیز گرماسنجی تفاضلی (DSC)

INSO 7186

این آزمون مطابق با استاندارد ملی ۷۱۸۶ انجام می پذیرد که برای اندازه گیری پایداری پلی الفین های حاوی جزء پایدارکننده کاربرد دارد. این روش زمان القاء اکسایش را به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی تعیین می کند. زمان القاء اکسایش به میزان نسبی مقاومت مواد در برابر تخریب ناشی از اکسایش اطلاق می گردد. این مقدار توسط اندازه گیری تجزیه گرمایی ، یعنی فاصله زمانی بین قرار گرفتن نمونه تحت اتمسفر اکسیژن و مشاهده شروع اکسایش به شکل پیک گرمازا محاسبه می شود.