اندازه گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله

اندازه گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله

INSO 9116-3

در این روش مارکینگ لوله ها ، ضخامت لایه های داخلی و جوش، مادگی و ضخامت و طول آن ، رواداری مجاز ، متراژ و وزن لوله و … مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون طبق استاندارد ملی ۹۱۱۶ قسمت سوم انجام می پذیرد.

علاوه بر لوله و اتصالات در ابتدا باید مواد اولیه قبل از مصرف از نظر یکنواختی رنگ  ، عدم چسبندگی ، نداشتن بوی نامطبوع ، اندازه و توزیع یکنواخت گرانول ها و … بررسی شده و گرید و شماره Lot و مقدار آن ثبت گردد.