اندازه گیری شاخص جریان مذاب (MFI)

استاندارد آزمون : ISO 1133 و ISIRI 6980

این آزمون مطابق با استاندارد ملی ۶۹۸۰ در دمای ۱۹۰ درجه سلسیوس ، با وزنه ۵ کیلوگرم و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام می پذیرد. محدوده پذیرش پاسخ این تست طبق استاندارد ۰٫۷ – ۰٫۱۵ گرم در ۱۰ دقیقه می باشد. این روش برای گرمانرم هایی که رفتار رئولوژیکی آن ها تحت تأثیر پدیده هایی مثل هیدرولیز ، تراکم و یا شبکه ای شدن قرار  دارد ، کاربرد ندارد.

این دستگاه یک رشته ساز است که در دمای ثابت کار می کند.

رابطه شاخص جریان مذاب به صورت زیر می باشد :