بازگشت حرارتی

ISO 2505

INSO 17614

طبق استاندارد ملی ۱۷۶۱۴ لوله ای با طول معین در مدت زمانی مشخص در حمام مایع یا آون هوا با دمای معین قرار داده می شود. طول نشاندار شده ای از این بخش از لوله تحت شرایط یکسان قبل و بعد از گرمادهی اندازه گیری می شود. برگشت طولی به صورت درصد تغییرات طول نسبت به طول اولیه محاسبه می گردد.