تست ضربه

EN – ۷۴۴

INSO 11436

  این روش برای تعیین مقاومت در مقابل ضربه ی وارد شده بر لوله های پلاستیکی گرمانرم با سطح مقطع دایره ای توسط سقوط وزنه به روش ساعتگرد استفاده می شود.آزمونه قطعاتی بریده شده از طول لوله هستند که نمایانگر یک محموله می باشند. آزمونه های لوله در مکان هایی مشخص روی محیط خود در معرض ضرباتی از یک وزنه در حال سقوط از ارتفاعی معین قرار می گیرند. میزان بروز نقص با نرخ صحیح ضربه (TIR) محموله ، تخمین زده می شود که مقدار آن نباید از ۱۰% تجاوز کند.