تست مقاومت حلقوی Ring Stiffness

تست مقاومت حلقوی Ring Stiffness

DIN 16961-1 , 2

ISO 9969

تعیین سفتی حلقوی لوله های گرمانرم با سطح مقطع دایره ای شکل طبق استاندارد ملی ۱۱۴۳۶ انجام می گیرد. این آزمون دو قسمت دارد که عبارتند از :

الف .آزمون مقاومت حلقوی کوتاه مدت        Ring stiffness short- time

در این روش مقدار ۳% نیرو که در زمان کوتاه به لوله وارد می شود اندازه گیری شده و میزان مقاومت حلقوی کوتاه مدت محاسبه می گردد. طبق استاندارد مقاومت حلقوی کوتاه مدت باید بزرگتر از ۸ باشد.

ب . آزمون مقاومت حلقوی بلند مدت        Ring stiffness – long – time

در این روش نیرو در زمان ۲۴ ساعت به لوله وارد شده و میزان مقاومت حلقوی در بلند مدت تعیین می گردد. در این روش میزان مقاومت حلقوی لوله باید بیشتر از ۳۱٫۵ کیلو نیوتن را پاسخگو باشد.