تست نشتی EN – ۱۰۵۳

تست نشتی EN – 1053

در این تست میزان آببندی واشر مورد بررسی قرار می گیرد. طبق استاندارد آب با فشار ۰٫۵ بار به مدت یک دقیقه باید داخل لوله وارد شود و در این شرایط هیچگونه نشتی نداشته باشد.