تست پراکنش کربن (CBD)

INSO 7175-6

ISO 18553

این آزمون طبق استاندارد ملی ۶-۷۱۷۵  انجام شده و چگونگی پخش دوده را در محصول نشان می دهد. در این تست چند نمونه داخل آون آماده شده سپس با میکروسکوپ نحوه پخش و گرید تعیین می گردد. این روش نشان دهنده نحوه اختلاط مواد و مستربچ می باشد.