تعیین چگالی (دانسیته)

تعیین چگالی ( دانسیته ) (DK)

استاندارد آزمون : ۱-ISO 1183 و INSO 7090-1

این آزمون مطابق با استاندارد ملی ۱-۷۰۹۰  انجام می پذیرد. این تست توسط ترازوی دیجیتال با دقت ۰٫۰۰۰۱ گرم مجهز به کیت دانسیته انجام شده و برای مواد پلی اتیلن باید در محدوده ۰٫۹۶۵-۰٫۹۴۱ گرم بر سانتی متر مکعب باشد.

این آزمون به سه روش انجام می گیرد که عبارتند از :

الف ) روش غوطه وری : برای پلاستیک های جامد ( به جز پودر ) در حالت بدون حباب.

ب ) روش پیکنومتر مایع : برای ذرات ، پودرها ، پولک ها ، گرانول ها یا نمونه های کوچک از قطعات ساخته شده.

ج ) روش تیتراسیون : برای پلاستیک ها در هرحالت بدون حباب.